MLN thông minh optimus

Mã : O-i128 (8 lõi)
Đang cập nhật
Mã : O-i129A (9 lõi Alkaline)
Đang cập nhật
Mã : O-i129U (9 lõi UV)
Đang cập nhật
Mã : O-i129U+A (10 lõi)
Đang cập nhật
Mã : O-i228 (8 lõi)
Đang cập nhật
Mã : O-i229A (9 lõi Alkaline)
Đang cập nhật
Mã : O-i229U (9 lõi UV)
Đang cập nhật
Mã : O-i229U+A (10 lõi)
Đang cập nhật