MLN thông minh tủ IQ

Mã : K8I-1 (8 lõi)
Đang cập nhật
Mã : K9I-1 (9 lõi UV)
Đang cập nhật
Mã : K9I-1+A (10 lõi)
Đang cập nhật
Mã : K9I-1A (9 lõi Alkaline)
Đang cập nhật
Mã : K8IQ-2 (8 lõi)
Đang cập nhật
Mã : K9IQ-2 (9 lõi UV)
Đang cập nhật
Mã : K9IQ-2+A (10 lõi)
Đang cập nhật
Mã : K9IQ-2A (9 lõi Alkaline)
Đang cập nhật